Điều khoản sử dụng

www.geo-evenement.com và những chi nhánh của nó (gọi chung là “Công ty” hoặc “chúng tôi”) chào đón bạn đến các trang web tại địa chỉ http://www.geo-evenement.com. Các trang web chứa, trong số những thứ khác, một dịch vụ trực tuyến miễn phí cho phép chia sẻ các bài báo ban đầu tác giả (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”). Người sử dụng của trang web ( “Người sử dụng” hoặc “bạn”) được mời sử dụng dịch vụ theo quy định của các điều khoản và điều kiện.

1. Chấp nhận các Điều khoản

Bằng cách truy cập vào trang web, liên kết đến các trang web hoặc sử dụng dịch vụ, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản sử dụng, bao gồm các điều khoản của Chính sách Bảo mật tại [http: //www.geo-evenement.com/] chính sách quyền riêng tư (gọi chung là “Điều khoản”) và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi họ và tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến hành vi của bạn trên Trang web và sử dụng Dịch vụ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN, KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG.

Các nhiệm vụ có thể được sửa đổi và cập nhật theo thời gian có hoặc không có thông báo. Công ty sẽ nỗ lực hợp lý để gửi thông báo nổi bật trong trường hợp các điều kiện được thay đổi đáng kể. Công ty mời bạn để kiểm tra ngày xuất hiện sửa đổi cuối cùng ở trên cùng của các Điều khoản. Bạn có thể kiểm tra phiên bản mới nhất của các Điều Khoản vào bất kỳ thời gian tại: [http://www.geo-evenement.com/conditions-dutilisation].

Bằng cách truy cập vào trang web, liên kết đến các trang web và / hoặc sử dụng dịch vụ, bạn thừa nhận rằng các điều khoản thiết lập một hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa Công ty và bất kỳ người nào truy cập, liên kết, hoặc sử dụng các trang web và / hoặc dịch vụ.

2. Chức năng Mô tả

Dịch vụ là một nơi để chia sẻ bài viết gốc được viết bởi người sử dụng. Trong những trường hợp này, các bài viết được gọi là “User Generated Content” là thuật ngữ được quy định tại khoản 8 dưới đây. Chúng tôi cung cấp cho người dùng có nhu cầu gửi bài viết ban đầu với hướng dẫn và lời khuyên về cách thức thích hợp để viết một bài báo sẽ được đăng trên trang web. Những hướng dẫn và lời khuyên có thể được truy cập thông qua các địa chỉ sau: [http://www.geo-evenement.com/lignes-directrices] ( “Hướng dẫn”). Trong khi chúng tôi khuyến khích người sử dụng để đọc các hướng dẫn, chúng tôi đã, tuy nhiên, không thể đảm bảo sự tuân thủ của người dùng với các hướng dẫn, bao gồm, nhưng không giới hạn, chất lượng và độ chính xác của các bài viết đăng bởi người sử dụng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng các dịch vụ nó có nguy cơ của riêng bạn. Dịch vụ này hiện có sẵn cho người dùng không đăng ký và người sử dụng đã đăng ký. Trong khi đó, người dùng không đăng ký có quyền truy cập nội dung được tạo ra bởi người sử dụng, người dùng chỉ đăng ký có thể gửi dùng tạo nội dung trên trang web. Công ty cung cấp các dịch vụ trên trang web theo thời gian và theo ý của mình. Công ty cung cấp rõ ràng, và bạn thừa nhận rằng không đại diện hoặc bảo hành được cho là sự sẵn có của các dịch vụ.

3. Đăng ký trên trang web

Để trở thành một người sử dụng đã đăng ký của trang web, bạn phải cung cấp cho chúng tôi một số thông tin chi tiết về bản thân. Các thông tin chi tiết, chúng tôi cần phải đăng ký, bao gồm, trong số những người khác, tên của bạn và địa chỉ email hợp lệ. Nó cũng sẽ được yêu cầu chọn một mật khẩu, bạn đồng ý giữ bí mật mọi lúc. Một số chi tiết bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi có thể có sẵn cho người dùng của các trang web phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chính sách bảo mật 4.

Công ty tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ các thông tin bạn chia sẻ với cô ấy. Công ty tin rằng bạn có quyền được biết thực tiễn của nó liên quan đến các thông tin nó thu thập khi bạn truy cập vào trang web và / hoặc sử dụng các dịch vụ của mình. Các chính sách của Công ty và thực hành và các loại thông tin thu thập được mô tả chi tiết trong Chính sách Bảo mật [http://www.geo-evenement.com/politique-de-confidentialite]. Nếu bạn có ý định để truy cập các trang web và / hoặc sử dụng Dịch vụ, trước tiên bạn phải đọc và chấp nhận Chính sách bảo mật.

5. Uỷ quyền cho sử dụng

Chịu tuân thủ đầy đủ của bạn với những điều kiện này, bạn được phép sao chép, phân phối và truyền tải các nội dung được tạo ra bởi người sử dụng, cung cấp, tuy nhiên, bạn bao gồm một liên kết đến vị trí ban đầu của User Generated Content trên trang web . Để tránh sự nghi ngờ, nó là rõ ràng rằng bạn không được phép thay đổi, sửa đổi, chỉnh sửa, dịch thuật, tạo các sản phẩm của nội dung được tạo ra bởi người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn xóa hoặc thay đổi cho tất cả các liên kết nội dung trong nội dung được tạo ra bởi người sử dụng. Xin lưu ý rằng nội dung được tạo ra bởi người sử dụng được cấp phép theo Creative Commons (CC BY-ND), như quy định tại mục 8 dưới đây.

6. Hạn chế sử dụng

Có một số hành vi bị cấm. Vui lòng đọc kỹ các hạn chế sau. bạn không tuân thủ các quy định được nêu trong tài liệu này có thể dẫn đến việc chấm dứt quyền truy cập vào trang web và có thể đặt bạn vào trách nhiệm dân sự và / hoặc hình sự.

Bạn không có thể, hoặc cho chính mình hoặc ai đó trên một phần của bạn:

(I) sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, làm cho có sẵn, dịch thuật, cảng, đảo ngược kỹ sư, dịch ngược hoặc tháo rời bất cứ phần nào của trang web và / hoặc dịch vụ trong bất kỳ cách nào trừ khi được chỉ định trong phần 5 dưới đây -Dessus;

(Ii) tạo ra một trình duyệt, khung môi trường biên giới, hay các giao diện trong trang web;

(Iii) gây cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của các trang web hoặc máy chủ hoặc mạng mà chủ trang web, hoặc không tuân theo pháp luật hoặc các quy định hoặc yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng hoặc máy chủ;

(Iv) gây tổn hại hoặc vi phạm các quyền của người sử dụng đến sự riêng tư và các quyền khác, hoặc để thu thập dữ liệu và thông tin về người sử dụng mà không có sự cho phép của họ, hoặc bằng tay hoặc sử dụng một robot , spider, crawler, trang web tìm kiếm hoặc phục hồi ứng dụng, thiết bị tự động, quá trình khác hoặc phương pháp để truy cập vào các trang web và / hoặc lấy các chỉ số và / hoặc dữ liệu mỏ;

(V) mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức hoặc cung cấp thông tin sai sự thật;

(Vi) hoặc sai xuyên tạc tình trạng quan hệ của bạn với bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, hoặc thể hiện hay ngụ ý rằng Công ty ủng hộ bạn, trang web của bạn, doanh nghiệp của bạn hoặc bất cứ lập luận của mình, hoặc trình bày thông tin sai trang web;

(Vii) truyền, phân phối, trưng bày hoặc cung cấp thông qua hoặc kết nối với các trang web và / hoặc Dịch vụ của bất kỳ nội dung (bao gồm cả dùng tạo nội dung như quy định dưới đây) có thể xâm phạm các quyền của bên thứ ba bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ, hoặc có thể không chứa nội dung bất hợp pháp.

(Viii) sử dụng Trang web và / hoặc dịch vụ cho bất cứ mục đích trái pháp luật, trái pháp luật hoặc trái phép;

(Ix) để phân phối, xuất bản, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung được tạo ra bởi người sử dụng mà không bao gồm một liên kết đến vị trí ban đầu của User Generated Content trên trang web;

(X) để phân phối, xuất bản, truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung được tạo ra bởi người sử dụng trong các ấn phẩm trực tuyến hoặc in có chứa vật liệu bất hợp pháp hoặc vô đạo đức;

(Xi) sử dụng bất kỳ nội dung được tạo ra bởi người sử dụng thu được từ các trang web của bất kỳ hình thức spam hoặc email không được yêu cầu;

(Xii) sử dụng thương mại của các nội dung được tạo ra bởi người sử dụng được các trang web mà không cần sự cho phép bằng văn bản của người dùng tạo nội dung đó. Điều này bao gồm bán các mặt riêng lẻ hoặc một trình biên dịch.

(Xiii) ngăn ngừa các công cụ tự động (như các công cụ tìm kiếm) để theo dõi bất kỳ liên kết nào bên trong nội dung được tạo ra bởi người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn bằng cách thêm “nofollow” cho ghi vào một liên kết như vậy.

7. Quyền Sở hữu Trí tuệ

Các trang web, dịch vụ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nó (trừ dùng tạo nội dung), bao gồm, nhưng không giới hạn, những phát minh, sáng chế và các ứng dụng bằng sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, vật liệu bản quyền, đồ họa, văn bản, bản vẽ, thông số kỹ thuật, phương pháp, quy trình, thuật toán, dữ liệu, dữ liệu kỹ thuật, tính năng tương tác, các nguồn và đối tượng mã, file, giao diện, giao diện và các bí mật thương mại đăng ký hoặc không đăng ký (gọi chung là “sở hữu trí tuệ”), được sở hữu hoặc cấp phép cho Công ty và bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác được áp dụng theo luật pháp Hoa Kỳ, pháp luật nước ngoài và công ước quốc tế. Mặc dù đã nói ở trên, một số người dùng tạo nội dung có sẵn hoặc hiển thị trên trang Web có thể được tổ chức bởi các bên thứ ba. Đối tượng này, bạn không được cấp, rõ ràng hoặc ngụ ý, không phủ nhận hoặc bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng tài sản trí tuệ liên quan đến trang web.

8. Ký Content Generated

8.1. Các trang web cho phép bạn tải về các tác phẩm có bản quyền, chẳng hạn như các bài báo và tác phẩm văn học khác ( “người dùng tạo vật liệu”). Là tài liệu do người dùng tạo là theo luật bản quyền hiện hành, người dùng chẳng hạn được tạo ra vật liệu phải duy trì ở tất cả các lần, và trong phạm vi pháp luật cho phép, tài sản độc quyền của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tài liệu được tạo ra sử dụng của bạn và những hậu quả của việc đăng hoặc xuất bản tài liệu này. Bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn có (và tiếp tục có) tất cả các giấy phép cần thiết, quyền, sự đồng ý và cho phép được yêu cầu để sử dụng và cho phép công ty để sử dụng người dùng của bạn tài liệu được tạo ra. Bạn đồng ý không gửi hoặc tải về bất kỳ tài liệu được tạo ra bởi người dùng có nội dung bất hợp pháp để bạn có thể sở hữu, trưng bày hoặc tải về tại quốc gia nơi bạn cư trú, hoặc nó sẽ là bất hợp pháp cho Công ty để sử dụng hoặc sở hữu kết nối với các trang web. Công ty rõ ràng có quyền loại bỏ tài thiết bị được tạo ra mà không cần thông báo, tuỳ ý.

8.2. Khi bạn tải lên hoặc gửi một người dùng tạo vật liệu trên trang web, bạn cấp cho Công ty một không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, tiền bản quyền, chuyển nhượng, chuyển nhượng, giấy phép con và giấy phép trên toàn thế giới, trong sử dụng, tái sản xuất, phân phối, chuyển giao, sản phẩm phái sinh của, hiển thị, công bố công khai và thực hiện đầy đủ mà được tạo ra bởi người sử dụng thiết bị liên quan đến trang web, hoặc qua mạng Internet, bất kỳ thiết bị di động hay không, trong bất kỳ định dạng phương tiện truyền thông và thông qua bất kỳ kênh truyền thông hiện nay được biết đến và phát triển trong tương lai, bao gồm nhưng không giới hạn bởi RSS và các bản tin.

8.3. Công ty có thể phát hành lại nó và / hoặc làm cho nội dung có sẵn được tạo ra bởi người sử dụng theo giấy phép tự như giấy phép Creative Commons Ghi công-NoDerives ( “CC BY-NĐ”), có tại: [http://creativecommons.org / giấy phép / by- nd / 3.0 /].

9. ĐẠI DIỆN VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG KINH DOANH

9.1. Tác giả và kinh doanh biểu diễn

9.1.1. Bất kỳ người dùng trình hoặc tài liệu xuất bản được tạo ra bởi người sử dụng trên trang web (một “tác giả”) hướng đại diện là tác giả ban đầu của vật liệu được tạo ra bởi người sử dụng hoặc có tất cả các giấy phép cần thiết , quyền, sự đồng ý và cho phép để xuất bản và cho phép công ty sử dụng tài liệu như vậy được tạo ra bởi người sử dụng.

9.1.2. Tác giả từ chối bất cứ quyền tiền và đạo đức, anh / cô ấy có thể có đối với bất kỳ tài liệu được tạo ra bởi người sử dụng, anh / cô ấy đã gửi đến trang web, hay không được tạo ra bởi các thiết bị người dùng thực sự được công bố trên trang web.

9.1.3. Tác giả đồng ý và nói rằng anh / cô ấy không hiểu liên kết trong các liên kết người dùng tạo ra nội dung.

9.1.4. Tác giả đồng ý thêm rằng nếu anh ta / cô ấy muốn để thúc đẩy một chương trình liên kết, anh / cô ấy sẽ làm như vậy chỉ có “hộp tài nguyên” của nó trong trang web.

9.2. đại diện nhà xuất bản và chủ trương

9.2.1. Bất kỳ người dùng phân phối, tái xuất hoặc phân phối bất kỳ nội dung được tạo ra bởi người sử dụng ở bất kỳ định dạng (một “Nhà xuất bản”) cam kết cung cấp một live “DoFollow” liên kết đến vị trí ban đầu của nội dung được tạo ra người dùng trên các trang web.

9.2.2. Nhà xuất bản đại diện và đồng ý rằng bản quyền của mỗi tác giả có dùng tạo nội dung biên tập giữ phân phối, tái bản hoặc phổ biến phải được tôn trọng, và nhà xuất bản cũng cam kết giữ tất cả các liên kết trong nội dung được tạo ra bởi người sử dụng còn nguyên vẹn và không bị thay đổi trong bất kỳ cách nào (ví dụ như các siêu liên kết “sống” để người dùng có thể nhấp vào liên kết nói và được đưa đến đích ban đầu của nó) .

9.2.3. Nhà xuất bản đồng ý để kiềm chế hành vi bị cấm theo các điều kiện, bao gồm, nhưng không giới hạn, các hành động được mô tả tại mục 6 ở trên.

9.3. biểu diễn chung

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (a) Công ty có thể loại bỏ bất cứ nội dung được tạo ra bởi người sử dụng đặc quyền của mình, có hoặc không có lý do nào; (B) Các Công ty có quyền để lựa chọn một loại thích hợp hơn cho người dùng của bạn tạo nội dung nếu nó quyết định, tuỳ ý của nó, nó đã được phân loại không đúng, và (c) Công ty bảo lưu quyền bao gồm quảng cáo trên các trang có chứa dùng tạo nội dung của bạn.

10. Nhãn hiệu và tên thương mại

“Www.geo-evenement.com” Logo và tất cả các chủ sở hữu khác nhận biết được sử dụng bởi các công ty liên quan đến các trang web và dịch vụ ( “Công ty Thương hiệu”) được đăng ký nhãn hiệu và / hoặc tên thương mại của công ty, đăng ký hay không. Tất cả các nhãn hiệu khác, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng xuất hiện trên các trang web thuộc về chủ sở hữu tương ứng của họ ( “Bên thứ ba nhãn hiệu”). Không có quyền, giấy phép, hoặc quan tâm đến công ty của các thương hiệu và nhãn hiệu của bên thứ ba được cấp dưới đây, và bạn đồng ý rằng đó là một quyền, giấy phép hoặc quan tâm tuyên bố bởi các bạn trong sự tôn trọng của Công ty hoặc thương hiệu của các nhãn hiệu của bên thứ ba.

11. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba ( “Bên thứ ba trang web”), nếu các liên kết đã được đề xuất bởi Công ty, được chia sẻ bởi tất cả người dùng hoặc do bạn thêm vào. Bạn thừa nhận rằng Công ty không kiểm soát các trang web của bên thứ ba, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm cho sự sẵn có của các trang web bên thứ ba và không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm cho tất cả dịch vụ, nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc vật liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty có thể không được tổ chức chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra hoặc do hoặc kết nối với việc sử dụng hoặc trông cậy vào các dịch vụ, nội dung, sản phẩm hoặc bị cáo buộc các tài liệu khác trên hoặc thông qua bất kỳ trang web của bên thứ ba. Hầu hết các trang web của bên thứ ba để cung cấp các văn bản pháp luật, bao gồm các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư chi phối việc sử dụng các trang web này. Nó luôn luôn là một ý tưởng tốt để đọc các tài liệu này một cách cẩn thận.

12. Trách nhiệm và bảo lãnh

TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN bất kỳ nội dung, dữ liệu và thông tin có liên quan, được cung cấp “AS IS” VÀ “NHƯ SẴN CÓ” MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU HOẶC KHÔNG VI PHẠM HOẶC BẢO ĐẢM SỬ DỤNG, BÁN HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC TRANG WEB HAY DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC LỖI. Công ty có thể sửa, sửa đổi, chỉnh sửa, nâng cao, cải thiện và thay đổi KHÁC TRÊN TRANG WEB VÀ BẤT CỨ LÚC NÀO Một DỊCH VỤ HOẶC NGỪNG DISPLAY VÀ WEB TRANG nội dung mà không cần thông báo trước. CÔNG TY KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO SỰ PHÙ HỢP CỦA TRANG WEB VÀ / HOẶC DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN CUNG CẤP HOẶC DỊCH VỤ một mục đích nhất định hoặc mục đích nào. Công ty từ chối MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ / HOẶC DỊCH VỤ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, sẵn có, độ tin cậy, HOẶC CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ / HOẶC TRANG WEB VÀ CO và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, lỗi hoặc sai sót của một và tất cả các nội dung và THÔNG TIN ĐƯỢC QUA TRANG WEB vÀ / hoặc dịch vụ. CÔNG TY không xác nhận bất kỳ WEBSITE AUTHOR, hoặc các sản phẩm đề cập AT ALL dùng tạo nội dung.

TẤT CẢ CÓ TRÊN SITE NỘI DUNG VÀ / HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC KHÔNG kế để sử dụng cho EQUAL khác, hoặc tư vấn y tế. Tất cả các bài báo xuất bản CỦA CÔNG TY VÀ / HOẶC ĐỐI TÁC CỦA NÓ là dành cho mục đích thông tin.

13. Giới hạn trách nhiệm

SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ LÀ RỦI RO RIÊNG BẠN. TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG CÔNG TY SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI NÀO BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TỔN HẠI TRỰC TIẾP, NGẪU NHIÊN HAY NÀO, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT HOẶC HÀNH ĐỘNG KHÁC sai lầm cá nhân HAY TỪ TRANG WEB VÀ / HOẶC DỊCH VỤ, HOẶC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC DỊCH VỤ, NGAY CẢ KHI CÁC CÔNG TY HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA liên quan THIỆT HẠI. TRỪ trách nhiệm là bắt buộc, trong đó trách nhiệm CAS thiệt hại phải được giới hạn hai mươi DOLLARS Mỹ ($ 20).

14. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Công ty, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý từ và chống lại tất cả các khiếu nại, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý, chi phí, công nợ và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn luật sư tươi) từ: (i) việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc dịch vụ; (Ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản của Điều khoản này; (Iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền của các bên thứ ba, bao gồm không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền riêng tư của các bên thứ ba, và (iv) thiệt hại của bất cứ loại nào, dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả bạn có thể gây ra cho bên thứ ba liên quan đến các trang web và / hoặc dịch vụ. Đó là tuyên bố rằng nghĩa vụ này của vệ và bồi thường tồn tại những điều kiện này.

15. Bản quyền Agent

Công ty tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng công việc của bạn đã được sử dụng hoặc sao chép một cách vi phạm bản quyền, xin vui lòng cung cấp các thông tin sau bằng văn bản cho các đại lý Bản quyền của Công ty: (i) chi tiết của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả; (Ii) mô tả các công việc có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm; (Iii) mô tả của các tài liệu mà bạn yêu cầu bồi thường để đạt được hoặc là đối tượng của hành vi phạm và phải được loại bỏ hoặc truy cập vào đó là bị vô hiệu, và các thông tin đủ để cho phép công ty để xác định vị trí của vật liệu; (Iv) một tuyên bố rằng bạn có một niềm tin tưởng rằng việc sử dụng các vật liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý, hoặc luật pháp; và (v) một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và theo hình phạt về tội khai man rằng bạn sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền tác giả được cho là bị vi phạm.

16. chung

16.1. Những điều kiện này không phải là, và cũng không nên được hiểu là tạo ra một mối quan hệ liên kết, hợp tác, liên doanh, chủ-nhân viên, đại lý hoặc đại lý ngay giữa các bên.

16.2. Bất kỳ khiếu nại liên quan đến các trang web và dịch vụ hoặc việc sử dụng của nó sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Nhà nước Israel mà không cần đến sự xung đột với các nguyên tắc lois-.

16.3. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và / hoặc dịch vụ có thể được giới thiệu, và bạn đồng ý với quyền độc quyền và của các tòa án có thẩm quyền ở Tel Aviv, Israel. Bạn đồng ý từ bỏ tất cả phòng thủ của thiếu thẩm quyền cá nhân và diễn đàn không thuận tiện và đồng ý rằng quá trình có thể được phục vụ một cách có thẩm quyền theo luật pháp hoặc quy tắc của tòa án.

16.4. Nếu bất kỳ điều khoản của Điều khoản này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì lý do nào không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được coi là tách từ các Điều khoản và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại.

16.5. Không từ bỏ bởi một trong hai bên của bất kỳ vi phạm hoặc mặc định dưới đây sẽ được coi là từ bỏ bất kỳ vi phạm trước đó hay sau này theo mặc định. Bất kỳ tiêu đề, chú thích hoặc tiêu đề của bài viết trong tài liệu này được chèn vào cho thuận tiện và không có cách nào định nghĩa hay giải thích bất kỳ phần nào hoặc cung cấp tư này.

16.6. Những điều khoản thiết lập các điều khoản và điều kiện toàn giữa bạn và công ty liên quan đến những chủ đề chính của Quy chế này và thay thế mọi thoả thuận trước đây hoặc hiện đại hoặc bằng văn bản hoặc bằng miệng thỏa thuận giữa bạn và Công ty.